پروژه‌های انجام شده

نیاز سنجی آموزشی در منطقه سب و سوران استان سیستان و بلوچستان

با انجام پژوهشی  بر مبنای مطالعات گستردۀ کتابخانه‌ای از شهریور ماه ۱۳۹۵ و در ادامه بررسی‌های میدانی، مصاحبه با کارشناسان، مدیرکل استان، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان، انجام پرسشنامه‌های محتلغ از کارشناسان، آموزگاران و اولیا، آن‌ها، ۵۶ طرح اولیه -که هر یک می‌توانست برای رسیدن به هدفِ دانایار که همانا توانمندسازی کودکان ۶ تا ۹ سال مناطق کم‌برخوردار است، مفید باشد.- انتخاب شد.

نیازهای مجموعه شناسایی و تحلیل شد، شرایط اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

تا جای ممکن ریشه‌های نیازها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت و طی جلسات متعدد و با نظرخواهی از خبرگان براساس ۹ ملاک که در سه دستۀ اقتصادی، توسعه پایدار و بومی قرار گرفته بود، به اولویت‌بندی بهترین طرح‌ها بر اساس نیازهای شناسایی شده پرداخته شد.