خدمات

توضیحی است در مورد این که چه خدماتی می‌دهیم. سفارشات را ممکن است اینجا بگیریم. مثلا مسئول فلان ناحیه‌ی آموزش و پرورش یا مدیر بهمان مدرسه یا …

  • آموزش دوره‌های ارتقای مهارت‌های سواد آموزی
  • پژوهش‌های آموزشی
    • نیاز سنجی
    • طراحی دوره‌های آموزشی