ماموریت

  1. تغییر نگرش عمومی به مقوله آموزش و سنجش از رویکرد کمی به رویکرد کیفی یا آمیخته
  2. تقویت فرهنگ بومی و ملی از طریق خودباوری و ارتقاء اعتماد به نفس آحاد جامعه با بهره گیری از روش های یادگیری فرهنگی و به کار گرفتن عناصر بومی در برنامه های آموزشی
  3. حرکت در مسیر حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی با آگاه سازی و آموزش نسل جوان
  4. کمک به توسعه پایدار با توانمند سازی، کسب مهارت و ایجاد نشاط و امید از سنین کودکی تا زمان بلوغ در شهروندان به عنوان رکن اصلی پیشرفت و توسعه
  5. نهادینه کردن عادات و مهارت های سازگار و مناسب با نیازهای سرعت تحول کنونی جهان از قبیل مطالعه، قدرت حل تشخیص و حل مسئله، مسئولیت پذیری اجتماعی، کار گروهی، انعطاف پذیری
  6. تلاش جهت برقراری عدالت آموزشی در مناطق محروم با ایجاد بسترهای کارآمد اجتماعی