هیئت امنا

 • فرزاد فرهیدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و فارغ التحصیل دورۀ دوم
 • رضا امیرخانی -کارشناس مهندسی مکانیک و فارغ التحصیل دورۀ دوم – نشان درجه یک ادبی
 • محمد بشری – پزشک و فارغ التحصیل دورۀ اول
 • حسن احمدی – کارشناس ریاضیات و متخصص آموزش و فارغ التحصیل دورۀ اول
 • محمدمهدی کاوه -کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دامپیزشک و فارغ التحصیل دورۀ اول
 • مجید کریمی -کارشناس ارشد مهندسی معماری و فارغ التحصیل دورۀ اول
 • حامد ساجدی -دکترای برق و هیات علمی و فارغ التحصیل دورۀ اول
 • نوید ریحانی -کارشناس  مهندسی برق و فارغ التحصیل دورۀ دوم
 • علی کاشفی‌پور -کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌ها و فارغ التحصیل دورۀ دوم
 • محمد پزشک -دکترای EMBA و فارغ التحصیل دورۀ دوم
 • علی حدیدی -پزشک و فارغ التحصیل دورۀ اول
 • افشین دانش نژاد -کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و فارغ التحصیل دورۀ اول