پروژه‌های در انتظار

  • آموزش معلمان برای طراحي بسته‌های آموزش بومی
  • ایجاد بستر آموزش مجازی مستقل یا با کمک و تعامل مراکز شناسایی‌شده برای معلمان و کارشناسان، اولیا و دانش‌آموزان در پایه‌های مختلف
  • تهیه، طراحی و تلفیق بسته‌های آموزشی مناسب برای معلمان و یا دانش‌آموزان